Dự thảo sắp xếp lại TTCK: Chuyển toàn bộ giao dịch cổ phiếu về HOSE

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang thực hiện lấy ý kiến sửa đổi dự thảo Thông tư quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Thông tư này quy định dựa theo Quyết định số 37/2020 ngày 23/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX).

Việc thực hiện lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phải bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn về tổ chức bộ máy, nhân lực, hoạt động nghiệp vụ của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE); gắn với việc triển khai vận hành hệ thống công nghệ thông tin thị trường chứng khoán mới; không làm phát sinh chi phí đối với tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; không ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư và không ảnh hưởng đến lộ trình phát triển các sản phẩm mới.

Theo lộ trình sắp xếp, chậm nhất tới 30/06/2025, HOSE thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức chưa niêm yết (UPCoM).

Cụ thể như sau:

Trước ngày 30/06/2025, HOSE tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm đã niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Trước ngày 01/07/2023: HOSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới với doanh nghiệp đáp ứng điều kiện niêm yết của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và có vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng trở lên.

Từ ngày 01/07/2023: HOSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới với doanh nghiệp đáp ứng điều kiện niêm yết của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Từ ngày 01/07/2023 đến chậm nhất hết ngày 31/12/2023: HOSE tiếp nhận cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết từ HNX.

Từ ngày 01/01/2025 đến chậm nhất hết ngày 30/06/2025: HOSE tiếp nhận cổ phiếu của doanh nghiệp đăng ký giao dịch từ HNX (cổ phiếu UPCoM).

Sau khi hoàn tất chuyển cổ phiếu HNX và UPCoM sang HOSE, HOSE sẽ tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu mới của doanh nghiệp.

Đối với HNX, lộ trình như sau:

Tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch tại HNX cho tới khi hoàn tất chuyển cổ phiếu niêm yết và đăng ký giao dịch sang HOSE (chậm nhất 30/06/2025).

Trước ngày 01/07/2023: HNX tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết mới của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và có vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên.

Từ ngày 01/07/2023: HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của doanh nghiệp.

HNX thực hiện chuyển cổ phiếu niêm yết và đăng ký giao dịch lần lượt trong khoảng thời gian từ 01/07/2023 đến chậm nhất 31/12/2023 và 01/01/2025 đến chậm nhất 30/06/2025.

Sau khi hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch sàn HOSE, HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch mới của doanh nghiệp.

Đối với thị trường trái phiếu, chậm nhất đến hết ngày 31/12/2022, HNX thống nhất tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu. Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2021, HOSE hoàn thành việc chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HOSE sang HNX.

HNX được giao tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh.

Theo dự thảo, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ có trách nhiệm chỉ đạo VNX, HNX, HOSE triển khai thực hiện sắp xếp lại các thị trường giao dịch chứng khoán theo lộ trình quy định tại Thông tư này.