PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VPS

Tham gia vào thị trường chứng khoán, ngoài các vấn đề về thị trường, doanh nghiệp; phí giao dịch cũng là vấn đề mà nhiều nhà đầu tư quan tâm. Hiện nay, VPS đang là công ty chứng khoán thu hút nhiều nhà đầu tư hàng đầu Việt Nam. Để giao dịch hiệu quả trong thị trường này, các bạn cần phải nắm rõ biểu phí giao dịch của sàn. Vậy phí giao dịch chứng khoán là gì? Phí giao dịch chứng khoán VPS như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây! 

PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VPS
Phí giao dịch chứng khoán VPS

Phí giao dịch chứng khoán là gì? 

Phí giao dịch chứng khoán là khoản phí mà bạn phải trả cho công ty chứng khoán khi bạn giao dịch cổ phiếu thành công đối với khớp lệnh mua và bán. Mức phí này dựa vào cơ sở sử dụng dịch vụ của công ty chứng khoán đó.  

Thông thường, nếu nhà đầu tư giao dịch với số vốn càng lớn thì mức phí giao dịch càng thấp. Đặc biệt ở một số công ty chứng khoán, nhà đầu tư khi giao dịch có thể đàm phán, thương lượng với công ty để có mức phí giao dịch thấp hơn. Mỗi công ty chứng khoán thường áp dụng các mức phí giao dịch khác nhau. 

Phí giao dịch chứng khóan

Đối với phí giao dịch chứng khoán VPS sẽ được tính bằng phần trăm giá trị giao dịch ở trong ngày của nhà đầu tư. Tỷ lệ này do công ty chứng khoán VPS quy định và được thay đổi dựa trên độ lớn của tổng giá trị giao dịch trong ngày và vị thế của khách hàng. 

Có thể bạn chưa biết: Cách mở tài khoản VPS

Quy định của bộ tài chính về phí giao dịch chứng khoán

Để nhà đầu tư có thể nắm rõ các chi phí giao dịch tại các sở giao dịch thì tại các bộ luật liên quan cũng đã đưa ra các quy định chung.

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá và Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Quy định của Bộ tài chính về Phí giao dịch chứng khoán

Giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán 

 1. Giá dịch vụ áp dụng tại các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán được quy định chi tiết tại Biểu giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư này.

Căn cứ quy định pháp luật về giá, pháp luật có liên quan, mức giá tối đa, khung giá quy định tại Biểu giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư này, các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán quyết định mức giá cụ thể phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ.

 1. Giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán quy định tại Thông tư này là giá không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
 2. Khi thu tiền dịch vụ, các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật.
 3. Nguồn thu từ cung cấp dịch vụ, sau khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật thì phần còn lại tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.
 4. Đối với các dịch vụ khác không quy định tại Biểu giá, các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán được tự định giá và chịu trách nhiệm về mức giá dịch vụ do mình cung ứng phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ, quy định của pháp luật về giá, pháp luật về chứng khoán, pháp luật có liên quan.
 5. Các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán phải thực hiện niêm yết giá, công khai giá, chấp hành theo quy định của pháp luật về giá, pháp luật về chứng khoán và văn bản hướng dẫn có liên quan.
Giá dịch vụ chứng khoán

Quy định về thời gian thu, thanh toán, hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ

 • Đối với các khoản thu định kỳ hàng năm quy định tại Biểu giá, các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ có trách nhiệm thanh toán cho Sở GDCK, VSDC trước ngày 31/1 hàng năm.
 • Đối với các khoản thu định kỳ hàng tháng quy định tại Biểu giá, các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ có trách nhiệm thanh toán cho Sở GDCK, VSDC chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo.
 • Đối với các tổ chức đăng ký làm thành viên mới của SGDCK, VSDC và mới đăng ký niêm yết thì thực hiện thanh toán tiền sử dụng dịch vụ đăng ký thành viên chứng khoán phái sinh. Dịch vụ quản lý thành viên, dịch vụ quản lý thành viên chứng khoán phái sinh; dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu, dịch vụ duy trì kết nối định kỳ; dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối, dịch vụ đăng ký thành viên bù trừ; dịch vụ đăng ký thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh, dịch vụ quản lý thành viên lưu ký; dịch vụ quản lý thành viên bù trừ, dịch vụ quản lý thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh; dịch vụ đăng ký niêm yết, dịch vụ quản lý niêm yết trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày SGDCK ban hành Quyết định chấp thuận tư cách thành viên. Quyết định chấp thuận kết nối giao dịch trực tuyến, Quyết định chấp thuận niêm yết; Quyết định chấp thuận kết nối giao dịch từ xa, VSDC cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký, thành viên bù trừ, thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh.
Quy định của Bộ tài chính về Phí giao dịch chứng khoán

Biểu giá dịch vụ

Về giá dịch vụ cụ thể theo Biểu giá tại Sở GDCK Việt Nam, giá dịch vụ quản lý thành viên là 20 triệu đồng/năm.

Tại Sở GDCK Hà Nội, Sở GDCK TP Hồ Chí Minh; giá dịch vụ đăng ký niêm yết lần đầu đối với cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư, công cụ nợ là 10 triệu đồng; chứng quyền có bảo đảm là 5 triệu đồng.

Giá dịch vụ thay đổi đăng ký niêm yết đối với cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư, công cụ nợ là 5 triệu đồng; chứng quyền có bảo đảm là 2 triệu đồng.

Biểu giá phí dịch vụ chứng khoán

Giá dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu là 150 triệu đồng/thành viên; giá dịch vụ duy trì kết nối định kỳ 50 triệu đồng/thành viên. Giá dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối là 20 triệu đồng/năm.

Giá dịch vụ đấu thầu phát hành trái phiếu chính phủ, công trái xây dựng Tổ quốc; trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương là 0,0125% giá trị danh nghĩa trái phiếu/ công trái phát hành theo phương thức đấu thầu nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng/phiên đấu thầu.

Tìm hiểu về phí giao dịch chứng khoán VPS 

Tìm hiểu về phí giao dịch chứng khoán VPS
Tìm hiểu về phí giao dịch chứng khoán VPS

Tại VPS, khách hàng phải trả nhiều loại phí với mức giá khác nhau. Thông thường các mức phí này dựa vào mức độ giao dịch của nhà đầu tư và quy định của công ty. Dưới đây là biểu phí sàn chứng VPS mà các bạn có thể tham khảo: 

Phí giao dịch chứng khoán VPS ưu đãi 

Dịch vụ 

Mức phí 

Tiểu khoản thường:   
 • Qua kênh TVDT/ TVTC/ tổng đài/ tại quầy 

 

 • Qua kênh trực tuyến 

0.15% 

  

Miễn phí( từ 1 tháng sau khi mở tài khoản), 0.13%( từ tháng thứ 2 sau khi mở tài khoản) 

Tiểu khoản margin 

0.15% 

Tiểu khoản chuyên biệt 

0.15% 

=> Biểu phí giao dịch ưu đãi trên được áp dụng từ ngày 15/7/2021 

Hiện nay, khách hàng mở mới mở tài khoản giao dịch tại VPS, khi giao dịch tại tài khoản margin qua kênh online sẽ được hưởng một mức phí là 0,1% tổng giá trị giao dịch thay vì mức 0,13% như trước. Khách hàng mới sẽ được giảm phí giao dịch chứng khoán VPS tới 23% trên tổng phí giao dịch margin tại kênh này. Lãi suất cho vay margin của công ty hiện cũng chỉ ở mức từ 9,8%/năm. 

Phí giao dịch chứng khoán VPS ưu đãi 
Phí giao dịch chứng khoán VPS ưu đãi

Biểu phí giao dịch chứng khoán cơ sở 

TT 

Dịch vụ 

Mức phí (%giá trị giao dịch) 

Mở tài khoản giao dịch chứng khoán 

Miễn phí 

Giao dịch cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ quỹ    
Qua kênh TV ĐT/ tại quầy DVKH:    
 • Tổng giá trị dưới 100 triệu VNĐ/ngày 
0,30% 
 • Từ 100 đến dưới 300 triệu VNĐ/ngày 
0,27% 
 • Từ 300 đến dưới 500 triệu VNĐ/ngày 
0,25% 
 • Từ 500 đến dưới 1 tỷ VNĐ/ngày 
0,22% 
 • Từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ VNĐ/ngày 
0,20% 
 • Từ 2 tỷ trở lên VNĐ/ngày 
0,15% 
Giao dịch trực tuyến  0,20% 
Giao dịch trái phiếu    
 • Giao dịch trái phiếu 
0,10% 
 • Giao dịch lô lớn 
Theo thỏa thuận 

Lưu ý: Các mức phí trên đã bao gồm các loại phí phải trả cho Sở, cơ quan quản lý. 

Biểu phí giao dịch chứng khoán cơ sở 
Biểu phí giao dịch chứng khoán cơ sở

Biểu phí khi giao dịch chứng khoán phái sinh VPS 

Dịch vụ 

Mức phí 

Phí giao dịch phái sinh tại VPS  Miễn phí giao dịch trong 3 tháng kể từ ngày mở, sau đó: 

 • 500 đồng/ 1 HĐTL trong 3 tháng tiếp theo 
 • 1000 đồng/ 1 HĐTL sau 6 tháng kể từ ngày mở 
 • 1.000 đồng/ 1 HĐTL( đối với khách hàng thông thường) 
Phí giao dịch phái sinh tại sở giao dịch chứng khoán 
 • Hợp đồng tương lai chỉ số: 2.700 đồng/ 1 HĐTL 
 • Hợp đồng tương lai trái phiếu chính chủ: 4.500 đồng/ 1 HĐTL 
Các khoản phí dịch vụ phải trả VSD: 

 • Dịch vụ quản lý vị thế 
 • Dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ 
 

 • 2.550 đồng/ tài khoản/ hợp đồng/ ngày 
 •  0.0024% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ. Trong đó: Tối đa không quá 1.600.000 đồng/ tài khoản, Tối thiểu không thấp hơn 320.000 đồng/ tài khoản. 

Lưu ý: Khách hàng có thể rút toàn bộ tiền ký quỹ trên tài khoản ký quỹ tại VSD về tài khoản phái sinh nhằm tránh các rủi ro phát sinh phí quản lý nếu đáp ứng điều kiện: 

 • Số dư ký quỹ = số tiền ký quỹ có thể rút 
 • Số dư ký quỹ < = 2.500.000 VNĐ 
Biểu phí khi giao dịch chứng khoán phái sinh VPS
Biểu phí khi giao dịch chứng khoán phái sinh VPS

Hãy tham khảo thêm: Có nên mở tài khoản chứng khoán VPS?

Biểu phí lưu ký và quản lý chứng khoán VPS 

Dịch vụ 

Mức phí 

Phí lưu ký chứng khoán 
 • 0.27 đồng/ cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền/ tháng 
 • 0.18 đồng/ trái phiếu/ tháng 
Phí chuyển khoản khi khách hàng tất toán/ chuyển khoản chứng khoán 
 • 0.3 đồng/ chứng khoán 
 • Tối đa 300.000 đồng/ lần/ mã CK 
Phí chuyển quyền sở hữu CK không qua hệ thống giao dịch của sở GDCK 

0.1%/ giá trị giao dịch 

Phí phong tỏa/ giải tỏa chứng khoán cầm cố 
 • 0.5 đồng/ chứng khoán 
 • Tối đa 2.000.000 đồng/ lần/ mã CK 
Phí rút chứng khoán 

100.000 đồng/ bộ hồ sơ 

Phí dịch vụ hệ thống 

27.500 đồng/ tháng/ TK 

Phí dịch vụ SMS 

800 VNĐ/ SMS phát sinh 

Biểu phí dịch vụ tài khoản chứng khoán VPS 

Dịch vụ  Mức phí 
Phí quản lý tài sản đảm bảo 

0.1%* giá trị định giá 

Phí dịch vụ tài chính: 

 • Khách hàng cũ 
 • Khách hàng mới, mở tK từ ngày 7/6/2021: 

Dư nợ tính lãi hàng ngày trong tháng <= 3 tỷ: 

 • 30 ngày đầu tiên 
 • 30 ngày tiếp theo 
 • Trên 61 ngày 

Dư nợ tính lãi hàng ngày trong tháng > 3 tỷ: 

 

0.038889%/ ngày và 14%/ năm 

  

 

 • 0.018889%/ ngày hay 6.8%/ năm 
 • 0.027222%/ ngày hay 9.8%/ năm 
 • 0.038889%/ ngày hay 14%/ năm 

0.038889%/ ngày hay 14%/ năm 

Phí ứng trước tiền bán chứng khoán 
 • 0.038889%/ ngày hay 14%/ năm 
 • Tối thiểu 50.000 đồng/ lần 
Biểu phí nộp tiền vào TKCK tại VPS: 

 • BIDV 

 

 

 • Vietinbank 

 

 

 

 • VPbank 
 

 • Miễn phí 

 

 • Miễn phí( cùng chi nhánh Hai Bà trưng HN và CN1 TPHCM) 
 • 0.03%, tối thiểu 10.000 đ và tối đa 1.000.000đ( khác chi nhánh Hai Bà trưng HN và CN1 TPHCM) 

 

 

 •  Miễn phí( số tiền < 500 triệu) 
 • 0.01% số tiền nạp, tối thiểu 50.000đ và tối đa 300.000đ( số tiền >= 500 triệu) 
Phí chuyển tiền  Miễn phí 


Miễn phí giao dịch trên tất cả các tiểu khoản trong vòng 1 năm từ khi mở tài khoản.
Đặc biệt, từ ngày 1/8/2021 khi khách hàng trở thành thành viên của cộng đồng Zinvest – Zinvesst club (nếu độ tuổi từ 18 – 25 tuổi và có giá trị tài sản thuần trung bình tháng không vượt quá 30 triệu) sẽ nhận được nhiều ưu đãi khác đặc quyền như: 

 • Hưởng lãi suất trong hạn 6.8%/ 30 ngày đầu tiên và 9.8%/ 31 ngày – 1 năm kể từ khi mở tài khoản. 

Kết luận 

phí giao dịch chứng khoán VPS thấp hơn so với các công ty chứng khoán khác
Phí giao dịch chứng khoán VPS thấp hơn so với các công ty chứng khoán khác

Nhìn chung, phí giao dịch chứng khoán VPS thấp hơn so với các công ty chứng khoán khác. Đây cũng là một trong những lý do VPS luôn thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch tại thị trường này. 

Ngoài ra, bộ lệnh điều kiện mà VPS đang cung cấp cho các nhà đầu tư gồm có: Lệnh Stop Order (lệnh dừng); Lệnh Stop Loss/Take Profit (lệnh cắt lỗ/chốt lời theo chênh lệch điểm hoặc mức giá); Lệnh Trailing Stop (lệnh xu hướng) và lệnh Arbitrage (lệnh đặt theo chênh lệch). 

Như vậy, trên đây là toàn bộ bài viết về Phí giao dịch chứng khoán VPS. Hy vọng các nhà đầu tư sẽ hiểu hơn về từng loại phí của VPS để phục vụ quá trình đầu tư được hiệu quả nhất. Chúc các bạn luôn thành công! 

Bài viết tham khảo: